11.10.2018 vinski dvor deu

1. kongres

Govorniki na strokovnem delu kongresa

Danilo Knap, Regal d.o.o., predsednik Zavoda SLOLES
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica
Gregor Meterc, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Jože Prikeržnik, generalni direktor direktorata za lesarstvo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Cvetko Zupančič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
Alojz Selišnik, Obrtna zbornica Slovenije
Rosana Šimunovič, Hrvatski drvni klaster
Davor Zec, Biomasa, Hrvatski drvni klaster
Andrej Breznikar, Zavod za gozdove Slovenije
mag. Janez Zafran, vodja službe prodaje in logistike, SiDG, Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Edi Oblak, Breza Commerce d.o.o., direktor Zavoda SLOLES
prof. dr. Franc Pohleven, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
mag. Mitja Piškur, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko, Gozdarski inštitut Slovenije
prof. dr. Miha Humar, Inštitut za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Zoran Planko, višji svetovalec, direktorat za kmetijstvo, sektor za podeželje, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Roman Rojc, izvršni direktor Slovenske izvozne in razvojne banke SID
Tjaša Kariš, vodja sektorja za izvajanje spodbud na Slovenskem regionalno razvojnem skladu
mag. Manfred Lepej, višji svetovalec za finančne spodbude, Slovenski podjetniški sklad
mag. Gregor Rome, EKO sklad, Slovenski okoljski javni sklad
mag. Darja Radič, predstavnica podjetij Abelium, d. o. o., Arhea Solutio, d. o. o., in Provobis, d. o. o.
Program

1. Zavod za promocijo slovenskega lesa
Govornik: Danilo Knap, predsednik Zavoda SLOLES

2. Naravne in družbene specifike Občine Sevnica in njena lesnopredelovalna industrija
Govornik: Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica

3. Ukrepi MKGP za vzpodbudo gospodarjenja z gozdovi in ukrepi, namenjeni primarni predelavi lesa
Govornik: Gregor Meterc, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4. Ukrepi MGRT za vzpodbudo predelavi lesa
 Govornik: Jože Prikeržnik, generalni direktor direktorata za lesarstvo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

5. Regijska certifikacija gozdov po sistemu PEFC 
Govornik: Cvetko Zupančič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

6. Povezovanje panožnih združenj v gozdno lesni verigi 
Govornik: Alojz Selišnik, Obrtna zbornica Slovenije

7. Razvoj lesnopredelovalne industrije v Republiki Hrvaški
Govornik: Rosana Šimunovič, Hrvatski drvni klaster

8. Pomen podjetja Hrvatske šume za hrvaško lesnopredelovalno industrijo
Govornik: Davor Zec, Hrvatski drvni klaster

9. Gospodarjenje z gozdovi in prihodnji letni etati v Republiki Sloveniji
Govornik: Andrej Breznikar, Zavod za Gozdove Slovenije

10. Dobava gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije
Govornik: mag. Janez Zafran, vodja službe prodaje in logistike, SiDG, Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

11. Dosedanje delo Zavoda SLOLES in dela ter naloge v bližnji prihodnosti
Govornik: Edi Oblak, direktor Zavoda SLOLES

12. Pomen predelave in rabe lesa za blaginjo Slovenije 
Govornik: prof. dr. Franc Pohleven, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

13. Tokovi gozdnih lesnih sortimentov v Sloveniji
Govornik: mag. Mitja Piškur, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko, Gozdarski inštitut Slovenije

14. Raba lesa pri gradnji objektov
Govornik: dr. Bruno Dujič, direktor, CBD, d. o. o. 

15. Odpornosti lesa
Govornik: prof. dr. Miha Humar, Inštitut za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

16. Ukrepi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, namenjeni gozdarstvu in prvi predelavi lesa
Govornik: Zoran Planko, višji svetovalec, direktorat za kmetijstvo, sektor za podeželje, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

17. Možnosti in oblike financiranja 
Govornik: Roman Rojc, izvršni direktor Slovenske izvozne in razvojne banke SID

18. Možnosti in oblike financiranja
Govornik: Tjaša Kariš, Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja

19. Možnosti in oblike financiranja 
Govornik: mag. Manfred Lepej, višji svetovalec za finančne spodbude, Slovenski podjetniški sklad

20. Vzpodbude podjetjem in končnim potrošnikom 
Govornik: mag. Gregor Rome, EKO sklad, Slovenski okoljski javni sklad

21. Vzpostavitev skupne platforme slovenske gozdno lesne verige
Govornica: mag. Darja Radič, predstavnica podjetij Abelium, d. o. o., Arhea Solutio, d. o. o., in Provobis, d. o. o

Partner
Pokrovitelji dogodka