Franc Valentin Perko

Franc Valentin Perko

magister gozdarskih znanosti

»Dve dejavnosti, ki jih malo bolje poznam mi ležita na duši.
Prvo: Nekoč razvito lesno predelavo s številnimi razvojnimi oddelki smo uspeli uničiti, in jo sedaj poskušamo oživeti, da bi izkoristili edino naravno bogastvo, ki ga imamo – les.
Drugo: Iz leta v leto vse manj vlagamo v gozdove in s tem ogrožamo trajnost našega edinega naravnega bogastva, ki le ob polno izkoriščenem rastiščnem potencialu lahko optimalno opravlja svojo proizvodno, ekološko in socialno vlogo.«

Rojen: 12. februar 1942, Slivice
Rojen med drugo svetovno vojno v Slivicah. Ime Franc je dobil po očetu, Valentin pa po starem očetu, ki je svoje mlado življenje končal v prvi svetovni vojni. Po končani osnovni šoli na Uncu in nižji gimnaziji v Postojni je 1957 odšel na Srednjo gozdarsko šolo v Ljubljano. Leta 1959 se je šola iz nemogočih razmer preselila v Postojno, kjer je leta 1961 šolanje končal. Od leta 1961 do 1965 je študiral gozdarstvo na tedanji Fakulteti za agronomijo, gozdarstvo in veterino.

Po koncu študija in odsluženi vojaščini se je leta 1966 zaposlil pri Gozdnem gospodarstvu Postojna in opravljal dela od revirnega gozdarja v revirju Slivnica, izdeloval gozdno-gospodarske načrte na Gozdnem obratu Cerknica. Bil je vodja Gozdnega obrata Postojna, od kjer ga je poklicna pot vodila na direkcijo Gozdnega gospodarstva Postojna, kjer je opravljal delo vodje sektorja za gojenje in gozdarsko načrtovanje. Do upokojitve je bil direktor Gozdnega gospodarstva Postojna. Deloval je v Medobčinski gospodarski zbornici Postojna. Pred letom 1990 je bil en mandat v delegaciji Zbora občin iz področja Občine Cerknica. Od leta 1990 do 1992 je bil poslanec v Zboru združenega dela. Leta 1989 je dokončal magistrski študij.

Vso delovno dobo se je ukvarjal s strokovnim in znanstvenim delom, objavil številne prispevke doma in v tujini – predvsem iz področja gozd – divjad in gozdno-gospodarskega načrtovanja. Po upokojitvi je bil dobro desetletje predsednik Zveze gozdarskih društev Slovenije, od leta 2002 do 2016 pa urednik strokovne revije za gozdarstvo Gozdarski vestnik.

Leta 2009 je bil za svojo knjigo Vasi v objemu železnice nagrajen z bronastim taborskim priznanjem Občine Cerknica. Leta 2016 je prejel Priznanje Biotehniške fakultete.

Dela:

 • Nega in varstvo mladega gozda (1994)
 • Gojenje gozdov. Ekologija, nega in varovanje (1995)
 • Kaj ogroža slovenske gozdove (soavtor Janez Pogačnik) (1996)
 • Zapisano v branikah – Gozdovi in gozdarstvo od Snežnika do Nanosa skozi čas (2002)
 • Trpeli so naši gozdovi – Slovenski gozd in gozdarstvo v prvem desetletju po drugi svetovni vojni (2005)
 • Gozd in gozdarstvo Slovenije (1998, 2004, 2007)
 • Vasi v objemu železnice – Ivanje selo, Rakek, Rakov Škocjan, Slivice in Unec skozi čas (2008)
 • Ivan Puntar – Štacnar – Moje delo, doživetja in pogledi – Dnevnik 1923-1943 (urednik, avtor spremne besede) (2009)
 • Gozd lahko živi brez človeka, ljudje ne morejo brez gozda: raba in gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji od začetkov do danes (2011)
 • Gozd in gozdarstvo v Bleiweisovih novicah 1843-1902 (2014)
 • Drevesnica Štivan 50 let Zgodovina vzgoje sadik v Matenji vasi, na Kranjskem in v Sloveniji (2014)
 • Od ogolelega do gozdnatega krasa: pogozdovanje krasa (2016)

Vir: Notranjci.si

Franc Fortuna

Franc Fortuna

Raznolikost del in zadolžitev, ki jih je opravljal in prevzemal v preteklosti, ter raznovrstnost ljudi, s katerimi se je ob tem srečeval, mu omogočajo, da o obravnavanih temah kar najbolje razpravlja, raziskuje in poroča, včasih tudi odmevno. Najbrž k temu pripomore...

Rok Mihelič

Rok Mihelič

rojen l. 1964 v Kranjudocent pri predmetih: »Gnojenje in rodovitnost tal«, Agroekosistemi in varstvo okolja«, Trajnostno kmetijstvo«, »Gospodarjenje z biogenimi odpadki«. Predsednik slovenskega agronomskega društva, ustanovitelj Slovenskega združenja za ohranitveno...

Andrej Vrhunc

Andrej Vrhunc

Andrej Vrhunc je rojen 4. avgusta 1985 v Kranju. Po končani gimnaziji je doštudiral na Pravni fakulteti v Ljubljani. Že tekom študija je na prostovoljni bazi deloval v Klubu študentov Selške doline kot predsednik in kasneje tudi kot predsednik Mladinskega sveta...

Oskar Kogoj

Oskar Kogoj

Rodil se je 23. novembra 1942 v Mirnu pri Gorici. Po končani osnovni šoli v Mirnu in nižji gimnaziji v Novi Gorici, se je odločil za srednjo šolo za oblikovanje, smer industrijsko oblikovanje v Ljubljani, študij pa je nadaljeval na Scuola Ai Carmini v Benetkah in na...

Cvetko Zupančič

Cvetko Zupančič

Cvetko Zupančič je rojen 4. maja 1959 na Vrhu pri Višnji Gori. Končal je poklicno šofersko šolo, vendar tega dela nikoli ni opravljal, ker je vseskozi delal na kmetiji. Je poročen in ima sina ter tri hčere. Na 30 hektarski hribovski kmetiji se ukvarja z živinorejo,...

Damjan Oražem

Damjan Oražem

Rodil se je leta 1964 v Ljubljani. Po osnovni šoli in končani Gimnaziji Bežigrad je leta 1991 diplomiral na Oddelku za gozdarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Po končanem študiju se je kot pripravnik zaposlil na Servisu za protokolarne zadeve RS, kjer...

Franc Pohleven

Franc Pohleven

Telefon: 031 390 393   Rodil se je v Dravinjskih goricah v vasi Strug pri Makolah, kjer je obiskoval osnovno šolo. Po končani II. Gimnaziji v Mariboru se je vpisal na Biotehniško fakulteto, Oddelek za biologijo, kjer je leta 1975 diplomiral in kasneje magistriral...