Damjan Oražem, univ. dipl. inž. gozd

Damjan Oražem, univ. dipl. inž. gozd

Direktor Zavoda za gozdove Slovenije

Rodil se je leta 1964 v Ljubljani. Po osnovni šoli in končani Gimnaziji Bežigrad je leta 1991 diplomiral na Oddelku za gozdarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

Po končanem študiju se je kot pripravnik zaposlil na Servisu za protokolarne zadeve RS, kjer je na Brdu pri Kranju izdelal prvi načrt gozdnogospodarske enote za gozdove v okviru tega protokolarnega objekta.

Jeseni 1994 se je zaposlil v Zavodu za gozdove Slovenije, kjer je delal na večih delovnih mestih in se podrobno seznanil z vsebino dela v javni gozdarski službi. Od decembra 2013 je direktor tega zavoda. Poleg tega je predavatelj na Višji strokovni šoli v Postojni za predmet Gozdne tehnologije in organizacija del v gozdarstvu. Je predsednik strokovnega sveta pri družbi Slovenski državni gozdovi d.o.o..

Sonaravno, trajnostno in mnogonamensko gospodarjenje z gozdovi zanj ni samo doktrina, ki je zapisana v zakonu, pač pa tudi moralna zaveza in vrednota gozdarjev, ki jo je potrebno vsak dan živeti in predstaviti čim širšemu krogu ljudi. Gozd zanj ni samo seštevek dreves, pač pa zapletena združba živih bitij in nežive narave, ki je pomembna za preživetje človeštva.

Zavzema se za popularizacijo gozdov ter rabe lesa kot enega najboljših in najprijetnejših naravnih materialov. Z lastno leseno hišo, ogrevanjem na les in podobnim pa skuša pokazati, da ni dovolj, da o lesu le govorimo, ampak ga je potrebno tudi vsak dan uporabljati.

Franc Fortuna

Franc Fortuna

Raznolikost del in zadolžitev, ki jih je opravljal in prevzemal v preteklosti, ter raznovrstnost ljudi, s katerimi se je ob tem srečeval, mu omogočajo, da o obravnavanih temah kar najbolje razpravlja, raziskuje in poroča, včasih tudi odmevno. Najbrž k temu pripomore...

Rok Mihelič

Rok Mihelič

rojen l. 1964 v Kranjudocent pri predmetih: »Gnojenje in rodovitnost tal«, Agroekosistemi in varstvo okolja«, Trajnostno kmetijstvo«, »Gospodarjenje z biogenimi odpadki«. Predsednik slovenskega agronomskega društva, ustanovitelj Slovenskega združenja za ohranitveno...

Andrej Vrhunc

Andrej Vrhunc

Andrej Vrhunc je rojen 4. avgusta 1985 v Kranju. Po končani gimnaziji je doštudiral na Pravni fakulteti v Ljubljani. Že tekom študija je na prostovoljni bazi deloval v Klubu študentov Selške doline kot predsednik in kasneje tudi kot predsednik Mladinskega sveta...

Oskar Kogoj

Oskar Kogoj

Rodil se je 23. novembra 1942 v Mirnu pri Gorici. Po končani osnovni šoli v Mirnu in nižji gimnaziji v Novi Gorici, se je odločil za srednjo šolo za oblikovanje, smer industrijsko oblikovanje v Ljubljani, študij pa je nadaljeval na Scuola Ai Carmini v Benetkah in na...

Franc Valentin Perko

Franc Valentin Perko

»Dve dejavnosti, ki jih malo bolje poznam mi ležita na duši. Prvo: Nekoč razvito lesno predelavo s številnimi razvojnimi oddelki smo uspeli uničiti, in jo sedaj poskušamo oživeti, da bi izkoristili edino naravno bogastvo, ki ga imamo – les. Drugo: Iz leta v leto vse...

Cvetko Zupančič

Cvetko Zupančič

Cvetko Zupančič je rojen 4. maja 1959 na Vrhu pri Višnji Gori. Končal je poklicno šofersko šolo, vendar tega dela nikoli ni opravljal, ker je vseskozi delal na kmetiji. Je poročen in ima sina ter tri hčere. Na 30 hektarski hribovski kmetiji se ukvarja z živinorejo,...

Franc Pohleven

Franc Pohleven

Telefon: 031 390 393   Rodil se je v Dravinjskih goricah v vasi Strug pri Makolah, kjer je obiskoval osnovno šolo. Po končani II. Gimnaziji v Mariboru se je vpisal na Biotehniško fakulteto, Oddelek za biologijo, kjer je leta 1975 diplomiral in kasneje magistriral...